بخش اول : تعریف

بخش اول : تعریف: یک مفهوم را به چهار صورت تعریف میکنند

۱-جنس قریب+فصل قریب=حد تام مانند حیوان ناطق برای انسان

۲-جنس بعید+فصل قریب=حد ناقص مانند جسم ناطق برای انسان

۳-جنس قریب+عرضی خاص=رسم تام مانندحیوان کاتب برای انسان

۴-جنس بعید+عرضی خاص=رسم ناقص مانندجسم کاتب یاکاتب یابشریامثل من یااخرین پدیده برای انسان

ارزش حد بیش از رسم است چرا که درتعریف علاوه بر جنس یک صفت ذاتی امده است وتعریف مورد نظر منطقی حد تام است وضعیفترین انها رسم ناقص است

شرایط معرف ومعرف درحد:تساوی در مفهوم هردو-شناخت یکی بدیگری موقوف نباشد-اجلی بودن معرف-اثباتی بودن معرف-عدم تباین با یکدیگر

شرایط معرف ومعرف درحد:تساوی در مفهوم هردو-شناخت یکی بدیگری موقوف نباشد-اجلی بودن معرف-اثباتی بودن معرف-عدم تباین با یکدیگر

موارد رسم ناقص:تعریف بخاصه-تعریف بمثال-تعریف باشباه-تعریف بضد-مرکب خاص-تعریف به اقسام-تعریف ینفس

مغالطات تعریف:الف-کنه ووجه(اینست وجزاین نیست) ب-هستی بجای چیستی ج-دور د-این ازان پس این همان(خلط انگیزه وانگیخته)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.